WYWIAD GOSPODARCZY

Wywiad gospodarczy polega na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji dotyczących sytuacji prawnej, kadrowej, handlowej, finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstw w celu szacowania ryzyka współpracy, zdobywania przewagi konkurencyjnej i unikania strat lub odzyskiwania należności. Jeżeli Państwo planujecie zawrzeć w przyszłości ważną ze względu na rozwój Waszej firmy umowę biznesową, oferujemy dla Państwa przeprowadzenie profesjonalnego wywiadu gospodarczego.

wywiad gospodarczy

Nasze działania pozwolą uniknąć nieuczciwych kontrahentów i zawierania ryzykownych transakcji finansowych. W ramach naszej usługi przedstawimy Państwu finalnie sprawozdanie, które zawierać będzie ogólną charakterystykę (profil) intersującego Was podmiotu gospodarczego, na podstawie którego Państwo sami ocenicie, czy warto nawiązać współpracę z konkretnym partnerem biznesowym czy podjąć kroki mające na celu odstąpienie od nawiązania współpracy. W ramach oferty detektywistycznej jesteśmy w stanie uzyskać następujące informacje o interesującym Państwa podmiocie gospodarczym:

 • dane rejestrowe firmy,

 • struktura własności,

 • sprawozdanie z przeglądu i analizy akt spółek,

 • powiązania kapitałowe spółek,

 • ocena aktualnej kondycji finansowej firmy,

 • posiadane nieruchomości i ruchomości,

 • sprawozdania finansowe,

 • zbyte nieruchomości,

 • historia kondycji finansowej,

 • wypłacalność,

 • dane dotyczące terminowych płatności,

 • skład zarządu i rady nadzorczej spółki wraz z powiązaniami osobowymi,

 • dane o zatrudnieniu (wraz z historią),

 • bilans,

 • rachunek zysków i strat (gdy zostały opublikowane),

 • rachunek przepływów pieniężnych,

 • wnioski o upadłość lub likwidację firmy,

 • dane o posiadanym majątku (nieruchomości, ruchomości),

 • dyskretna wizja lokalna siedziby badanego podmiotu, wykonanie materiału zdjęciowego,

 • zewnątrz firmy oraz wewnątrz.